ภาษา

รับสมัครตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รายได้ดี

จำนวนสมัคร

10

แบ่งปัน

 1. เพศหญิง – ชาย อายุ  25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในตำแหน่ง
 4. มีความรู้ดานกฎหมายแรงงาน
 5. มีทักษะ การวางแผนงาน การจัดระบบงาน การมอบหมายงาน
 6. มีความสามารถในการนำเสนองาน สอนงานและให้คำปรึกษา
 7. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office : word , power point ได้ดี
 8. สามารุสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์

ลักษณะการทำงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

   1. งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนควบคุม และบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์    ขององค์กรวางแผนการสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานและให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานรวมทั้ง    ดูแลรักษาและพัฒนา

   2. งานบริหารค่าจ้างตอบแทนและสวัสดิการกำหนดนโยบาย ด้านค่าตอบแทน พัฒนา ทบทวน  ระบบการจ่ายค่า    ตอบแทนสำรวจเปรียบเทียบกับการจ่ายผลตอบแทน กับองค์กรอื่นให้คำปรึกษา แนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่า      ยผลตอบแทน ควบคุมงานด้านสวัสดิการของบริษัท ให้ถูกต้องและเป็นธรรม

   3.งานด้านพัฒนาบุคลากร วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ติดตามการดำเนินการฝึกอบรมให้คำ          ปรึกษาให้กับพนักงานในทุกระดับทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร ทำงานเชิงรุกด้านการบริหารงานบุคคล

   4. งานด้านแรงงานสัมพันธ์

   5. ดูแลงานธุรการ

   6. ติดต่อหน่วยงานราชการ

   7. วางระบบด้าน HRM & HRD ทั้งกระบวนการ

   8. พัฒนางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

                เงินเดือนประจำ +  สวัสดิการบริษัท

 • โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ 086 342 0373  คุณวารุณี  เที่ยงคำ (ผู้จัดการแผนกบุคคล)
 • สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
 • ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน
 • ส่งจดหมายแนะนำตัวมาที่  warunee1973@hotmail.com

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รายได้ดี