ภาษา

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าตำเเหน่งผู้จัดการกองทุนประกานวินาศภัย จำนวน 1 ตำเเหน่ง

จำนวนสมัคร

0

แบ่งปัน

ด้วยกองทุนประกาศวินาศภัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
 3. สามารถปฎิบัติงานให้เเก่กองทุนได้เต็มเวลา

ลักษณะต้องห้าม

 1. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงดทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 2. เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 3. เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 4. เป็นข้าราชการเมือง หรือผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง
 5. เป็นผู้ดำรงตำเเหน่งอื่นใดในนิติบุคคลที่มีการประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นการเเข่งขันกับกองทุน
 6. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทำให้เเก่กองทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นเเต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน กพ. ให้การรับรอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม
 2. ทำหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย
 3. ทำหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยมอบหมาย

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ เเละสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ประวัติของผู้สมัครโดยละเอียด
 4. หลักฐานเเสดงวุฒิการศึกษา
 5. หลักฐานเเสดงถึงความสามารถเเละประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติเฉพาะตำเเหน่ง
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน )
 7. ใบรับรองเเพทย์

การรับสมัคร

    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ กองทุนประกันวินาศภัยหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gif.or.th โทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 21 โทรสาร 0-2791-1444 ต่อ 25 และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 4 จำนวน 2 ชุดได้ที่

 1. กองทุนประกันวินาศภัย ในวันและเวลาราชการ
 2. จดหมายลงทะเบียน มายัง กองทุน ประกันภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจัตุจักร กรุงเทพ 10900 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561

 

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

การรับสมัครผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าตำเเหน่งผู้จัดการกองทุนประกานวินาศภัย จำนวน 1 ตำเเหน่ง